You are here

Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode keep watch over is well-known as an effective device to layout controllers that are powerful with recognize to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential of decoupling the unique plant method into elements of reduce measurement. additionally many controllers make sure finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly applied. although, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode strategies are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this publication are in response to expansions of chosen shows from the eighth IEEE foreign Workshop on Variable constitution structures VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the most important contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, signify new instructions development on latest paintings, and spotlight new rising software areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

Manifolds, tensor analysis, and applications

The aim of this booklet is to supply center fabric in nonlinear research for mathematicians, physicists, engineers, and mathematical biologists. the most aim is to supply a operating wisdom of manifolds, dynamical platforms, tensors, and differential kinds. a few functions to Hamiltonian mechanics, fluid mechanics, electromagnetism, plasma dynamics and regulate conception are given utilizing either invariant and index notation.

Stability analysis of nonlinear systems

One carrier arithmetic has rendered the 'Et moi, "', si j'avait su remark en revenir, je n'y serais element all. "' human race. It has positioned logic again the place it belongs, at the topmost shelf subsequent Jules Verne to the dusty canister labelled 'discarded non sense'. The sequence is divergent; as a result we are able to do whatever with it.

Additional resources for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Sample text

16 Yu.

Perruquetti ¯ Þ ·½ Ö´Þ µ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ì × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ¹ ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Ê Ì ´Üµ ¼Î ´Üµ Ö´ÞÞµ ¼ Ü ÑÔÐ ¿º Ä Ø Ù× ÓÒ× ÖØ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ½ ½· Ü ¾ ½ ½ ½ Ü ´Üµ ×Ý×Ø Ñ Ü ¾ Ò Ø ËÓ Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ü Ú ¼ ¼ ¼ ܾ ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ´Üµº Ä Ø Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ½ ¾ Ü Ü Ü ¿ ¾ Î ´Üµ ´Üµ ¿ ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ö ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓÓÐ× ÓÖ ×ØÙ Ý Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × ´×Ù ×Ü ´Üµµº Ò Ò ËÓ¸ Û ÓÒ× Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ê Ê ×Ù Ø Ø × Ñ ×ÙÖ Ð ÓÒ ÊÒ ¸ ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ Ò ´¼µ ¼º ÇÒ ¬Ò × ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ý ´Üµ Ó ¯ Ü·¯ ¡¡ ´½¼µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ ¸ Ø × Ø ´Üµ × ÒÓÒ ÑÔØݸ ÓÙÒ ¸ ÐÓ× Ò ÓÒÚ Üº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ò × ÐÝ × ÓÛÒ ØÓ ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò Ü¸ ×Ó × Ø ×¬ × Ø Ò Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ º Ì Ù× Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ø ÓÖÝ Ñ Ý ÔÔÐ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ Ü¾ Ó ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÐÐ ÃÖ ×ÓÚ× ×ÓÐÙØ ÓÒº Ä Ø Ù× Ú ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ê ÙÒ Ø ÓÒ × × ¬Ò Ò × ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú Ü ×Ø× Æ ´Ãµ ¼ ×Ù Ò Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Û Ö × Ò ×Ø ´½½µ Ҵܽ µ Ü¿½ · ܾ Ҵܾ µ Ü¿¾ ܽ ÓÒ Ê Ý Ø Ø ÓÖ ÐÐ Æ ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ ÓÖ ÐÐ ÓÑÔ Ø Ã Ó ¸ Ø Ö Æ ´Ãµ¸ ´Ü · Æ µ × ÓÑÔ Ø Ò Ò º Ê Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ ½ × Ò´Üµ Ì ÒØ ××Ó Ø ½ Ú¾ ÙÒ Ø ÓÒº Ì Æ ´Ü½ µ Ü¿½ · ܾ Ë ¿¿ ¼ ¼ ×Ý×Ø Ñ × ¿ ½ ¿ ¾ ½ ¾ ½ ½ ½ Ë Æ ´Üµ Ø Ú ÐÙ ÖØ Æ ´Ü µ Ü · Ü Æ ´Ü µ Ü Ü Û Ö × Ü Ü « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ØÓ Ø Ü½ ¾ Ë Ü¾ ¾ Ë × Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ü Ü Ü ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ´½¾µ Ü ¸ ÓÒ Ó Ø Ò× ÓÖ ÐÐ Ò Î ´Üµ ¾ ¡ Ë Æ ´Ü¾ µ Ü¿¾ ܽ ¾ ÖÎ ´Üµ Ú ¾ ´Ü · Ü µ ¼ ½ Ì Ò¸ Î × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ¾ ´Ü · Ü µ ½ ×Ý×Ø Ñº Ë Ò Ü¾½ · ܾ¾ Ô ¡ ½¾ Ü Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÖÎ ´Üµ Ú ¾Î ´Üµ ¾ º Í× Ò Ø ÓÖ Ñ ¸ ÓÒ Ù ×Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì ´Üµ Ü º ½ Ò ÐÐݸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ü ÑÔÐ ´¿µ Ñ Ý ¬Ò Ý Ù× Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × × Ü × Ò´Üµ Ü ½¾ × Ò´Üµº Ï Ò Ð Ò Û Ø ÒÓÒ¹×ÑÓÓØ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׸ Û × ÐÐ Ù× Ø Óй ÐÓÛ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ Ä ÑÑ ½ ´ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ µº × Ð Ö « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ü ×Ø µ ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ´Üµ Ü ¾ Ê ÐÓ Ð × Ñ ¹­ÓÛ ¨ Ê ¼ ¢ Ê Ê ´ ÓÙÐ Ò¬Ò Øݵ × · Ø Ò ´Øµ ´Ø ½µ ¨´Ø ´ µµ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ½ µÁ Ø Ê¸ Û Ö × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ¸ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø ´ ´Øµµ ؾ µ µº Ì × Ö ×ÙÐØ ÓÑ × ÖÓÑ ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó ¾ ¸ Ð ÑÑ º½ Ò ½ ¸ Ð ÑÑ ¿º º ÆÓÛ¸ ÓÒ Ò Ú ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ 34 E.

Moulay and W. Perruquetti ¯ Þ ·½ Ö´Þ µ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ì × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ¹ ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Ê Ì ´Üµ ¼Î ´Üµ Ö´ÞÞµ ¼ Ü ÑÔÐ ¿º Ä Ø Ù× ÓÒ× ÖØ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ½ ½· Ü ¾ ½ ½ ½ Ü ´Üµ ×Ý×Ø Ñ Ü ¾ Ò Ø ËÓ Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ü Ú ¼ ¼ ¼ ܾ ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ´Üµº Ä Ø Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ½ ¾ Ü Ü Ü ¿ ¾ Î ´Üµ ´Üµ ¿ ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ö ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓÓÐ× ÓÖ ×ØÙ Ý Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × ´×Ù ×Ü ´Üµµº Ò Ò ËÓ¸ Û ÓÒ× Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ê Ê ×Ù Ø Ø × Ñ ×ÙÖ Ð ÓÒ ÊÒ ¸ ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ Ò ´¼µ ¼º ÇÒ ¬Ò × ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ý ´Üµ Ó ¯ Ü·¯ ¡¡ ´½¼µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ ¸ Ø × Ø ´Üµ × ÒÓÒ ÑÔØݸ ÓÙÒ ¸ ÐÓ× Ò ÓÒÚ Üº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ò × ÐÝ × ÓÛÒ ØÓ ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò Ü¸ ×Ó × Ø ×¬ × Ø Ò Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ º Ì Ù× Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ø ÓÖÝ Ñ Ý ÔÔÐ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ Ü¾ Ó ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÐÐ ÃÖ ×ÓÚ× ×ÓÐÙØ ÓÒº Ä Ø Ù× Ú ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ê ÙÒ Ø ÓÒ × × ¬Ò Ò × ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú Ü ×Ø× Æ ´Ãµ ¼ ×Ù Ò Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Û Ö × Ò ×Ø ´½½µ Ҵܽ µ Ü¿½ · ܾ Ҵܾ µ Ü¿¾ ܽ ÓÒ Ê Ý Ø Ø ÓÖ ÐÐ Æ ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ ÓÖ ÐÐ ÓÑÔ Ø Ã Ó ¸ Ø Ö Æ ´Ãµ¸ ´Ü · Æ µ × ÓÑÔ Ø Ò Ò º Ê Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ ½ × Ò´Üµ Ì ÒØ ××Ó Ø ½ Ú¾ ÙÒ Ø ÓÒº Ì Æ ´Ü½ µ Ü¿½ · ܾ Ë ¿¿ ¼ ¼ ×Ý×Ø Ñ × ¿ ½ ¿ ¾ ½ ¾ ½ ½ ½ Ë Æ ´Üµ Ø Ú ÐÙ ÖØ Æ ´Ü µ Ü · Ü Æ ´Ü µ Ü Ü Û Ö × Ü Ü « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ØÓ Ø Ü½ ¾ Ë Ü¾ ¾ Ë × Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ü Ü Ü ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ´½¾µ Ü ¸ ÓÒ Ó Ø Ò× ÓÖ ÐÐ Ò Î ´Üµ ¾ ¡ Ë Æ ´Ü¾ µ Ü¿¾ ܽ ¾ ÖÎ ´Üµ Ú ¾ ´Ü · Ü µ ¼ ½ Ì Ò¸ Î × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ¾ ´Ü · Ü µ ½ ×Ý×Ø Ñº Ë Ò Ü¾½ · ܾ¾ Ô ¡ ½¾ Ü Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÖÎ ´Üµ Ú ¾Î ´Üµ ¾ º Í× Ò Ø ÓÖ Ñ ¸ ÓÒ Ù ×Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì ´Üµ Ü º ½ Ò ÐÐݸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ü ÑÔÐ ´¿µ Ñ Ý ¬Ò Ý Ù× Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × × Ü × Ò´Üµ Ü ½¾ × Ò´Üµº Ï Ò Ð Ò Û Ø ÒÓÒ¹×ÑÓÓØ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׸ Û × ÐÐ Ù× Ø Óй ÐÓÛ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ Ä ÑÑ ½ ´ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ µº × Ð Ö « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ü ×Ø µ ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ´Üµ Ü ¾ Ê ÐÓ Ð × Ñ ¹­ÓÛ ¨ Ê ¼ ¢ Ê Ê ´ ÓÙÐ Ò¬Ò Øݵ × · Ø Ò ´Øµ ´Ø ½µ ¨´Ø ´ µµ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ½ µÁ Ø Ê¸ Û Ö × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ¸ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø ´ ´Øµµ ؾ µ µº Ì × Ö ×ÙÐØ ÓÑ × ÖÓÑ ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó ¾ ¸ Ð ÑÑ º½ Ò ½ ¸ Ð ÑÑ ¿º º ÆÓÛ¸ ÓÒ Ò Ú ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ 34 E.

Download PDF sample

Rated 4.45 of 5 – based on 29 votes
Top